ТЕЛЕСПРИНТ – 90 ООД

На 26 юни 2020 г. между „ТЕЛЕСПРИНТ-90“ ООД и Министерството на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството ѝ на Управляващ орган, се сключи договор № BG16RFOP002-2.073-1851 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Договорът е финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и е със срок на изпълнение 3 месеца.
Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 с оглед постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията. Изпълнението на проекта ще подпомогне „ТЕЛЕСПРИНТ-90“ в процеса по превъзмогване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Общата стойност на бюджета на проекта е 10 000 лв.