Начало » Covid-19 финансова помощ

ТЕЛЕСПРИНТ – 90 ООД

На 26 август 2021 г. между „ТЕЛЕСПРИНТ-90“ ООД и Министерството на икономиката и индустрията, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството ѝ на Управляващ орган, се сключи договор № BG16RFOP002-2.089-1637-C01 по Процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основна цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал от безвъзмездни средства, които да бъдат използвани за финансиране на текущи разходи, свързани с ежедневното управление и обичайната дейност на „ТЕЛЕСПРИНТ-90“. Погасени са плащания на доставчици за външни услуги, като телефонни разговори, доставка на електроенергия, доставка на интернет, консумативи, ремонти и резервни части, свързани с поддръжка и обслужване на служебните автомобили на фирмата.

Финансовият ресурс в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лв. са използвани целево за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и преодоляване на икономическите последствия. Избухването на епидемията доведе до парализиране на бизнеса и има силно неблагоприятно отражение върху световната икономика. Предвид реализирания спад в оборота на фирмата през 2020 г. и 2021 г., финансовата помощ, предоставена ни от ОПИК в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.089-1637-C01, е от съществено значение за справяне с негативните ефекти от пандемията и продължаване дейността на компанията.

Защо нас?

За нас е важно да предложим надеждно и ефективно, професионално решение на всяко задание поставено ни от клиента, което да гарантира дългосрочна и безпроблемна работа на конкретната система.